Handelsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 28-4-2023

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Handelskwekerij van Haperen.


(Versie 1.1 januari 2023)

1. Begripsbepaling

1.1. Verkoper: (handels)kwekerij van Haperen. (KvK nummer 20147541), momenteel gevestigd: Vierschaarstraat 10a (Nederland), postcode: 4751 RP. Verkoper kan alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een conform het Handelsregister bevoegde (rechts)persoon.
1.2 Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die van verkoper zaken afneemt.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten van koop en verkoop, door verkoper gedaan of aangegaan met derden. Afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover dit tussen partijen uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.
2.2. In deze voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ verstaan: per brief, of per e-mail.

3. Offerte

3.1. De verkoper brengt een schriftelijke offerte uit voorzien van een dagtekening die vrijblijvend is, tenzij uit de offerte anders blijkt. Alle offertes en prijsopgaven worden gedaan onder voorbehoud van tussentijdse verkoop en groei.
3.2. Alle door de verkoper gedane aanbiedingen (c.q. offertes) en alle met hem gesloten koopovereenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door de (meest recente versie van deze) voorwaarden die golden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

4. Overeenkomst

4.1 De overeenkomst van koop en verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben, worden eerst door een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper bindend. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

5. Prijzen

5.1. Alle prijzen van verkopen worden aangeduid in euro en zijn exclusief btw (tenzij anders aangegeven) en gelden af bedrijf van verkoper. Prijzen aangeduid op gewassen voor verkoop aan particulieren is steeds incl. BTW (tenzij anders vermeld).
5.2. Mits expliciet anders is overeengekomen, komen de kosten voor verpakking en verzending en dergelijke, alsmede alle overige heffingen opgelegd of geheven ter zake van producten van verkoper en het transport ten laste van koper.

6. Betaling

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient het factuurbedrag, zonder aftrek van korting of andere verrekening, binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
6.2. Alle betalingen zullen vrij van kosten geschieden op de door verkoper aan te wijzen bankrekening.
6.3. Nieuwe disconteerbare wissels worden door verkoper slechts op grond van uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst geaccepteerd. Kosten en leges in verband met de discontering komen ten laste van koper.
6.4. Betaling heeft dan pas plaatsgevonden, als verkoper ongehinderd over het bedrag kan beschikken; de acceptatie van wissels c.q. cheques geldt derhalve slechts als betalingsmiddel en niet als betaling.
6.5. Aan personen in dienst van verkoper, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
6.6. Indien op enig moment gerede twijfel bestaat bij verkoper omtrent de kredietwaardigheid van koper, heeft verkoper het recht, alvorens (verder) te presteren, van koper te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt, of dat koper een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die verkoper nog van koper zal hebben te vorderen.
6.7. Verkoper heeft het recht, ondanks andere bestemming van de betaling door koper, betalingen eerst met oudere schulden aan koper te verrekenen. Zijn reeds kosten en rente ontstaan, dan is verkoper gerechtigd de betaling eerst met de kosten, dan met de rente en pas daarna met de hoofdvordering te verrekenen.

7. Niet (tijdige) betaling

7.1. De betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijke ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is of wegens enige andere door de koper gepretendeerde vordering. De koper is ook niet gerechtigd tot verrekening of retournering tegen vergoeding van de koopprijs of vermindering van de koopprijs tenzij de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn instemming heeft gegeven.
7.2. Indien koper in gebreke blijft de van hem verlangde vooruitbetaling op grond van het vorige artikel onder lid 5 te voldoen dan wel de daartoe vereiste zekerheid te stellen, dan heeft verkoper het recht de overeenkomst gedeeltelijk dan wel geheel te ontbinden.
7.3. Vanaf het tijdstip dat er sprake is van niet-nakoming van de betalingsverplichting door de koper is de koper over het verschuldigde bedrag inclusief btw een rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand.
7.4. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke met een minimum van € 250,- verband houdende met het niet (tijdig) betalen van hetgeen de koper schuldig is, zijn voor rekening van de koper. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de verschotten en het honorarium van degene die door de verkoper met de invordering wordt belast. Indien het faillissement van de koper wordt aangevraagd, is hij buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente, eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

8. Levering

8.1. Franco leveringen geschieden door middel van volle vrachten. Indien de koper zijn orders slechts gedeeltelijk afroept, waardoor er een deelvracht ontstaat, dan is de verkoper gerechtigd de ontstane meerkosten door te berekenen aan de koper. Franco orders die geen volle vracht zijn, worden uitgeleverd wanneer de combinatiemogelijkheid zich voordoet.
8.2. Bij door verkoper verzorgde leveringen draagt de koper zorg voor het op vakkundige wijze lossen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.3. Bij deze leveringen geldt dat de maximumtijd voor lossing van een volle vracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, drie uur bedraagt. De lostijd bij deelleveringen wordt berekend in verhouding tot het aantal laadmeters. Bij overschrijding van deze lostijd c.q. toevoeging van extra losadressen is verkoper gerechtigd tot het tegen kostprijs in rekening brengen van de extra uren voor het lossen/wachturen.
8.4. De zaken worden, ook bij franco levering getransporteerd voor risico van de koper.
8.5. Indien de leveringstermijn door toedoen van de koper wordt vervroegd of overschreden, is koper verantwoordelijk voor schade aan het gewas die door voortijdig of uitgestelde levering is ontstaan.

9. Fust-, pallet- en hulpmaterialen reglement

9.1. Bij het leveren van planten, komen de kosten van inruilpallets, verpakkings- en hulpmaterialen ten laste van koper, tenzij deze in staat is op plaats van belading of aflevering het meermalig fust gelijktijdig en gelijkmatig in aantal, soort en kwaliteit in te ruilen. Onder meermalig fust wordt verstaan: fust dat door de aard van de verpakking meermalig gebruikt kan worden, zoals palletboxen, kisten, palletbodems, e.d. Indien de koper tot inruil van meermalig fust in staat is, dient hij dit minimaal 3 werkdagen vooraf aan verkoper te melden.
9.2. Indien koper slechts in staat is tot een gedeeltelijke inruil van de onder 9.1 genoemde materialen, zal verkoper de koper evenredig belasten voor het niet ingeruilde aantal.
9.3. Indien verkoper bij (retour)ontvangst van ingeruilde materialen zoals genoemd onder 9.1 vaststelt dat deze, deels of volledig, niet voldoen aan de authenticiteit, merken of kwaliteitsnormen waarin deze materialen geacht worden te verkeren, behoudt verkoper zich het recht voor deze materialen te weigeren (op adres van koper of verkoper) ofwel bij aankomst op eigen adres, zonder enige vorm van vergoeding, tijdelijk in beslag of opslag te nemen tot wanneer er tussen verkoper en koper een bevredigende oplossing wordt gevonden voor betaling of verrekening van de aan verkoper verschuldigde materialen. Indien verkoper en koper hiervoor geen bevredigende oplossing vinden, is de verkoper gerechtigd opslagkosten voor de geweigerde materialen in rekening te brengen.
9.4. De onder 9.1 genoemde materialen worden bij de eerstvolgende levering door en op kosten van verkoper opgehaald indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a) de eerstvolgende plantenlevering dient een franco levering te zijn;
b) het ophaaladres niet verder dan 50 kilometer van Oud Gastel verwijderd is. Indien het ophaaladres verder dan 50 kilometer van Oud Gastel verwijderd is, ontstaan er meerkosten voor rekening van koper, afhankelijk van de afstand en hoeveelheid in te nemen meermalig fust. In dat geval dient koper uitdrukkelijk en schriftelijk aan verkoper mede te delen dat hij wenst dat verkoper het meermalig fust op kosten van koper wordt opgehaald.
c) de koper zorgt ervoor dat alle onder 9.1 genoemde materialen welke aan verkoper behoren volledig, schoon, gewikkeld tegen uiteenvallen en zo compact mogelijk (in elkaar gestapeld) aan het vervoermiddel van verkoper aangeboden worden;
d) indien de koper het saldo van de verschuldigde materialen niet meer weet, dient hij dit voortijdig bij verkoper op te vragen, minimaal 3 werkdagen voor de eerstvolgende levering of afhaling plaatsvindt.
9.5. Indien een eerstvolgende levering bij koper plaatsvindt door een vervoermiddel van een derde kan deze vervoerder of derde partij niet verplicht worden retourmaterialen van verkoper op te laden, tenzij tussen verkoper en koper hier een schriftelijk bevestigde overeenkomst voor afgesloten is, alsmede een bevestiging hiervan in de transportopdracht aan de vervoerder is opgenomen.
9.6. Het staat de verkoper vrij de onder 9.1 genoemde materialen in gedeelten op te halen indien hij ruimte dient vrij te houden in de laadruimte van het vervoermiddel voor het elders ophalen van goederen. Eveneens staat het de verkoper vrij, in overleg met koper, de onder 9.1 genoemde materialen op te halen wanneer zich daar een gunstige mogelijkheid voordoet.
9.7. Het is de koper toegestaan, mits in goed overleg met verkoper, de verschuldigde materialen aan verkoper, op eigen kosten retour te brengen tijdens de openingsuren van verkoper. Verkoper zal koper de retour geleverde materialen crediteren, mits aan de eerdergenoemde voorwaarden in dit artikel voldaan is.
9.8. Verkoper zal te veel retour geleverd meermalig fust niet vergoeden of crediteren.
9.9. Bij levering van planten in het najaar dienen de onder 9.1 genoemde materialen uiterlijk voor 31 december in hetzelfde kalenderjaar aan verkoper retour bezorgd te zijn, tenzij de plantenlevering op minder dan 45 dagen voor 31 december plaatsvond. In dat geval dienen de onder 9.1 genoemde materialen binnen 45 dagen na plantenlevering aan verkoper terugbezorgd te zijn.
9.10. Bij levering van planten in het voorjaar dienen de onder 9.1 genoemde materialen uiterlijk voor 1 mei in hetzelfde kalenderjaar aan verkoper retour bezorgd te zijn, tenzij de plantenlevering op minder dan 45 dagen voor 1 mei plaatsvond. In dat geval dienen de onder 9.1 genoemde materialen binnen 45 dagen na plantenlevering aan verkoper terugbezorgd te zijn.
9.11. Indien seizoens- of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen verkoper en koper in goed overleg afwijken van de onder 9.10 en 9.11 gestelde termijnen en schriftelijk een andere termijn overeenkomen.
9.12. Indien de onder 9.1 genoemde materialen door toedoen van koper, ofwel door koper ingeschakelde personen of vervoerder, bij levering of tijdens opslag beschadigd of verloren raken, is koper volledig aansprakelijk, inbegrepen de kosten die verkoper genoodzaakt is te maken om betreffende materialen te vervangen.
9.13. De tarieven van het van toepassing zijnde meermalig fust zal verkoper aan koper met de offerte meezenden.
9.14. Meegeleverde hulpmaterialen zoals stroppen, kettingen, holsters, etc. worden door verkoper in rekening gebracht en slechts dan gecrediteerd wanneer deze voor rekening van de koper in goede staat binnen één maand geretourneerd zijn.

10. Levertijd

10.1. De door koper opgegeven data voor levering zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Doordat de leveringstijden onderhevig zijn aan diverse omstandigheden buiten de invloed van verkoper, is deze niet aansprakelijk voor enige vorm van vertraging betreffende het aankomen van de vracht.
10.2. Richtlijnen voor orderverwerking: Bestellingen welke vóór maandag 08:00 worden geplaatst, kunnen vanaf donderdag worden opgehaald. Bestellingen welke vóór maandag 08:00 worden geplaatst, kunnen vanaf donderdag worden opgehaald Bovenstaand zijn richtlijnen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Na het plaatsten van de order krijgt u binnen 2 werkdagen een orderbevestiging. Indien er wijzigingen zijn in de beschikbaarheid en of levertijd wordt dit naar u gecommuniceerd.
10.3. Indien de koper bij verkoper een betalingsachterstand heeft of niet tijdig aan een vooraf bepaalde betalingsverplichting heeft voldaan, schort de leveringsverplichting van verkoper op.

11. Annulering van de order

11.1. Wordt een door de koper verstrekte order geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan dient hij ingevolge hiervan bij verkoper ontstane schade te vergoeden. De schade wordt met 50% van de netto factuurwaarde van geannuleerde order berekend. Het bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden.
11.2. Wanneer afname wordt geweigerd is koper voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk, tenzij de weigering van afname het gevolg is van een verkeerde levering of transportschade, waardoor het verdere gebruik van de gehele levering in behoorlijke mate wordt belemmerd dan wel onmogelijk wordt gemaakt. Voor de berekening van de schade geldt hetgeen is gesteld in het eerste lid.
11.3. Indien afname wordt geweigerd, zonder dat aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, heeft verkoper het recht de producten ook zonder voorafgaande mededeling vrij tegen een hem acceptabel lijkende prijs op rekening van de in verzuim zijnde koper verder te verhandelen.

12. Overmacht

12.1. Het overschrijden van de leveringstermijn op grond van overmacht en andere onvoorziene en de verkoper niet toerekenbare gebeurtenissen, waardoor verkoper de levering in behoorlijke mate wordt bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt – hieronder vallen groeischade of bederf van planten door onvoorziene en/of andere weerschade, officiële leveringsverboden en/of andere beschikkingen, bedrijfsstoringen, stakingen etc. Ook indien de omstandigheden zich voordoen bij leveranciers van verkoper – zijn verkoper ook bij bindend overeengekomen termijnen niet toe te rekenen. Zulke gebeurtenissen geven verkoper het recht de leveringen met de duur van de belemmering plus een gepaste aanlooptijd op te schorten of voor het nog niet gepresteerde deel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
12.2. Voor zover de belemmering langer dan vier weken duurt, en deze belemmering niet aan verkoper is toe te rekenen, heeft koper, nadat hij verkoper een redelijke schriftelijke naleveringstermijn heeft gesteld, het recht de overeenkomst, voor zover verkoper nog niet heeft gepresteerd, te ontbinden.

13. Schade

13.1. Iedere aansprakelijkheid van verkoper en van het personeel van verkoper voor alle schade, welke schade ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen en vervolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten behoudens opzet of aan opzet grenzende nalatigheid zijdens verkoper.
13.2. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten van haar leveranciers, hetzelfde geldt voor het transport. In ieder geval zal echter de aansprakelijkheid van verkoper zijn beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat met de betreffende zending is gemoeid met een maximum van € 40.000,-.

14. Informatieplicht koper

14.1. Koper is verplicht zijn afnemers, indien noodzakelijk, over de juiste behandeling van de geleverde producten te informeren en hun in voorkomende gevallen in het bijzonder op de hoogte te stellen van de aan de producten verbonden gevaren zoals vergiftigheid van de planten, onverdraagzaamheid bij inname van planten en/of delen van planten.
14.2. Koper vrijwaart verkoper van iedere vorm van aansprakelijkheid jegens derden, indien schade ontstaat als gevolg van het niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door koper.
14.3. De garantie van verkoper is beperkt tot levering van producten conform de omschrijving in de orderbevestiging.
14.4. Verkoper heeft het recht voor niet leverbare soorten een vergelijkbare en/of gelijkwaardige soorten, dan wel naar hogere of naar lagere diktes en/of groottes te leveren en wel tegen de dienovereenkomstig hogere dan wel lagere prijs. Een dergelijke levering geldt niet als gebrekkig. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen mag in geval van niet leverbare planten de verkoper overgaan tot het leveren van een B- kwaliteit.

15. Recht van reclame

15.1. Geleverde producten dienen direct na ontvangst op transportschade, verkeerde levering en/of verkeerde hoeveelheden te worden gecontroleerd. Desbetreffende reclames moeten op het vervoersbewijs worden vermeld; latere reclames voor dergelijke schade worden niet geaccepteerd.
15.2. De planten waarover gereclameerd is, zoals in lid 15.1 van dit artikel is omschreven, dienen gedurende 10 werkdagen na verzending van de schriftelijke klacht door de koper op diens bedrijf ter beschikking van de verkoper te blijven. De koper heeft niet het recht deze planten te vernietigen. De verkoper kan koper schriftelijk verzoeken de partij gedurende maximaal nog eens 10 dagen te zijner beschikking te houden om met een voorstel tot her levering, schadeloosstelling of andere oplossing te komen.
15.3. Voor het overige moeten reclames zonder verzuim en onder nauwkeurige vermelding van redenen schriftelijk worden gemeld aan verkoper en wel bij zichtbare gebreken binnen uiterlijk acht dagen na ontvangst dan wel afname van de producten.
15.4. Te late en/of niet behoorlijke ingediende reclames worden niet in behandeling genomen. De datum van de correspondentie is hierbij bepalend.
15.5. Indien het recht van reclame tijdig is ingeroepen en de reclame gerechtvaardigd is, zal verkoper naar eigen keuze kosteloos vervangende producten leveren of ter hoogte van de factuurwaarde een creditnota sturen. Heeft de reclame betrekking op de echtheid van de soort van de geleverde planten, dan is de garantie van verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde.
15.6. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet succesvol aanslaan of aangroeien van de door hem geleverde planten (dit omdat verkoper geen invloed heeft op de wijze van aanplant, de kwaliteit van de grond en de verzorging en tenslotte de weersomstandigheden). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en dan onder de door verkoper verstrekte voorwaarden van her groeigarantie. Voor vervangende leveringen moet verkoper een gepaste termijn worden gegund.
15.7. Het recht van reclame vervalt uiterlijk één maand na schriftelijke niet-ontvankelijk verklaring van de reclame door verkoper, tenzij koper tegen deze afwijzing schriftelijk bezwaar heeft ingediend. Verkoper is verplicht koper in een dergelijk geval uitdrukkelijk op de gevolgen van zijn zwijgen te wijzen.
15.8. Een eventuele reclame bevrijdt koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Slechts indien de verkoper hierin schriftelijk toestemt, is koper gerechtigd het factuurbedrag met het bedrag van de gereclameerde producten te verminderen.
15.9. Het recht van reclame kan slechts worden uitgeoefend door de directe contractspartij van verkoper. Het recht van reclame is niet overdraagbaar.
15.10. Elk recht van reclame vervalt, indien de koper de door hem afgekeurde planten gedurende de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1. De eigendom van de zaken van verkoper gaat eerst op koper over als de betreffende zaken volledig zijn betaald. De geleverde zaken kunnen zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door verkoper worden teruggenomen, terwijl koper alsdan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning aan verkoper te retourneren.
16.2. De verkochte zaken blijven in eigendom tot zekerheid van verkoper ook zolang koper vorderingen heeft uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
16.3. Het is koper niet toegestaan het geleverde rechtens of feitelijk aan derden over te dragen in eigendom dan wel te bezwaren met beperkte rechten zonder toestemming van verkoper.

17. Geschillen

17.1 Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als geschil worden beschouwd, met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze voorwaarden zelf, worden beslecht bij wijze van arbitrage door het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.

18. Toepasselijk recht

18.1. Op alle (rechts-)verhoudingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
18.2. De toepasselijkheid van het VN-koopverdrag is uitgesloten.
18.3. Mocht enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal in plaats van een eventueel ongeldige bepaling een bepaling, die de bedoeling van partijen het meest benaderd, tussen partijen gelden. De betreffende ongeldige bepaling zal als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven. Verkoper behoudt zich het recht voor de gewraakte bepaling te wijzigen in een rechtsgeldige.

19. Datum inwerkingtreding

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2020.